Lidmaatschapsgeld:
Het contributiebedrag wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld voor het jaar volgens op het lopende jaar.

Per 1 januari 2020 bestaat er geen verschil meer in licenties. Dan is de contributie voor 2023 vastgesteld op € 95,–. In dit bedrag zijn de kosten die we aan de bond moeten afdragen reeds opgenomen.

Contributie vanaf 1 januari 2024: €95,-

Contributie vanaf 1 april 2024: €71,25

Contributie vanaf 1 juli 2024: €47,50

Contributie vanaf 1 oktober 2024: €23,75

Betaling:
Contributiebetaling kan uitsluitend bankbetaling rechtstreeks aan de penningmeester per jaar of naar rato van inschrijfdatum
De contributie gaat in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin men is lid geworden.

Opzegging:
Opzegging door het lid is slechts mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, vóór 1 december. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren, of per email bij de ledenadministratie.

Bijzondere gevallen:
Als bijzonder geval wordt het overlijden van het lid in een verenigingsjaar gerekend.
De verplichting tot het betalen van de basiscontributie loopt bij het overlijden van een lid t/m het kwartaal voorafgaand aan de datum van overlijden. De eventueel te veel betaalde basiscontributie zal door de vereniging worden gerestitueerd.