Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Jeu de Boulesvereniging Dongen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij hier mee omgaan.

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. We geven de gegevens ook niet door aan derden. Wel verzamelen we jouw gegevens om communicatie en (voormalige of toekomstige) samenwerking soepel te laten verlopen. Welke gegevens we van jou verzamelen en voor welke doeleinden, is te lezen in de AVG Verklaring.

Zie tevens hieronder de privacyverklaring van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, waarbij wij zijn aangesloten:

Rapport A.V.G. (algemene verordening gegevensbescherming)


1. Waarom leggen wij gegevens vast?
Wij zijn een jeu de boules vereniging met een ledenbestand. Hierin staan de gegevens van onze leden.

Welke gegevens leggen we vast?
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email adres en datum ingang lidmaatschap. Ook hebben we van ieder van onze leden een foto voor het “ledenfotoboek”.

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Iemand die lid wil worden van onze vereniging vult een inschrijfformulier in.
Hiermede geeft hij/zij uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken.

Waar voor gebruiken wij deze gegevens?
-voor de jaarlijkse contributienota
-om een ledenboekje en ledenfotoboek te kunnen maken
-om informatie uit de club toe te sturen via post of email
-de gegevens worden doorgegeven aan de NJBB om een licentie te verkrijgen
-de gegevens worden doorgegeven aan de barcommissie om een
bardienstlijst op te stellen.
-de gegevens worden doorgegeven aan de wedstrijdcommissie om
competities op te zetten.
-om bij verjaardagen/ feestelijkheden e.d. een felicitatie te kunnen zenden.
Wij houden ons het recht voor om foto’s van evenementen te plaatsen op de website, tenzij je uitdrukkelijk te kennen hebt gegeven hier bezwaar tegen te maken.

2. Wat bewaren we?
Tijdens het lidmaatschap bewaren we alle gegevens. Na opzegging alleen nog Naw gegevens.

Wat hebben we niet?
-gegevens over geloofs- of levensovertuiging
-gegevens over gezondheid en ziekte
-gegevens over seksuele geaardheid
-gegevens over strafrechtelijke zaken
-gegevens over politieke voorkeur.


3. Hoe leggen we de gegevens vast?
Via een database op de computer bij de ledenadministratie. Verantwoordelijk hiervoor is het bestuurslid met de portefeuille “leden”. Een back-up wordt bewaard bij de voorzitter.

Aan wie wordt informatie verstrekt?
– Aan de NJBB voor bondslidmaatschap en licentie
– Aan alle leden via het ledenboekje en ledenfotoboek
– Aan de commissie Lief en Leed om bij feestelijkheden een felicitatie te kunnen sturen of beterschapskaarten bij ziekte
– Aan de website voor uitslagen van wedstrijden
– Aan de drukker voor het maken van het ledenboekje.

4. De functionaris gegevensbescherming is het verantwoordelijke bestuurslid voor de ledenadministratie.
Omdat we de persoonsgegevens niet analyseren/ profyling en er geen bijzondere persoonsgegevens worden opgeslagen is het niet verplicht een FG (functionaris Gegevensbescherming) aan te stellen.

5. Privacy Impact Assessment hoeft niet te worden gedaan omdat er geen profyling plaatsvindt, er worden geen bijzondere gegevens verwerkt en niemand wordt gevolgd in publieke ruimten door bv. Camera toezicht

6. Vrijwilligers worden geïnformeerd om geen gegevens van leden vrij te gebruiken, zonder het doel waarvoor ze zijn bedoeld. Bijvoorbeeld indelen in competities en opstellen van bardienstlijst.

7. Datalekken moeten binnen 72 uur worden gemeld bij het bestuur. Er moet goed omschreven worden welke gegevens in verkeerde handen zijn gekomen en waardoor het kwam. Het bestuur neemt in dat geval maatregelen en meldt het bij Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijnen.
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hier beschreven doelen, dan wel op grond van de wet of regelgeving vereist. Na beëindiging lidmaatschap is deze termijn maximaal 2 jaar.

9. Rechten betreffende uw gegevens.
Ieder lid heeft recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens en op verwijdering van onterecht/onnodig geregistreerde persoonsgegevens.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door Jeu De Boules Club Dongen of door één van onze verwerkers indien deze verwerking in strijd is met het hier vastgelegd beleid van Jeu De Boules Club Dongen inzake het verwerken van persoonsgegevens.

Aldus opgesteld in Dongen op 23 mei 2018